نرم افزار حسابداری

قابلیتهای حسابداری انبارداری فروشگاهی فارسیکام

قابلیتهای نرم افزار حسابداری و انبارداری فارسیکام :
1- تنظیمهای عمومی نرم افزار
2- عملیات نرم افزار
3- امکانات اضافی
4- گزارشات


1- تنظیمهای عمومی نرم افزار حسابداری انبارداری فارسیکام
1-1) تعریف کاربران برنامه
2-1) تعریف و تنظیم(شرکت/فروشگاه)
3-1) ایجاد و تنظیم سالهای مالی
4-1) تعریف انبار
5-1) تعریف گروه مربوط به کالا
6-1) تعریف کالا
7-1) تعریف گروه مربوط به مشتری
8-1) تعریف مشتری
9-1) تعریف بانک
10-1) تعریف هزینه
11-1) تعریف خدمات
12-1) تعریف درآمد
13-1) تعریف برداشت
14-1) تعریف گروه مربوط به ویزیتور
15-1) تعریف ویزیتور
16-1) تعریف تکنسین
17-1) تعریف گروه دفترچه تلفن
18-1) تعیین موجودی اولیه انبار
19-1) تعیین موجودی صندوق(اول دوره)
20-1) اسناد پرداختنی (اول دوره)
21-1) ثبت دارایی های ثابت
22-1) تنظیم مسیر پشتیبان گیری
23-1) اسناد دریافتنی(اول دوره)
24-1) تنظیم تاریخ موثر برنامه
25-1) تنظیمات چاپگر
26-1) طراحی نمونه های چاپی
27-1) تنظیم تصویر سربرگ فاکتور فروش
28-1) سایر تنظیمات نرم افزار

2- عملیات نرم افزار حسابداری انبارداری فارسیکام
1-2) دریافت
1-2) عملیات دریافت
2-2) پرداخت
3-2) عملیات پرداخت
4-2) عملیات بانک
5-2) عملیات درآمد
6-2) عملیات چکهای پرداختنی
7-2) عملیات چکهای دریافتنی
8-2) عملیات واریز نقد(صندوق)
9-2) عملیات انتقال حساب
10-2) عملیات ساخت کالا
11-2) عملیات انتقال کالا
12-2) فاکتور خرید
13-2) فاکتور فروش
14-2) پیش فاکتور فروش
15-2) پیش فاکتور خرید
16-2) فاکتور مرجوعی خرید
17-2) فاکتور مرجوعی فروش
18-2) فاکتور خرید موقت
19-2) فاکتور فروش موقت
20-2) فاکتور نمایشی
21-2) عملیات فاکتورهای فوق
22-2) ذخیره سازی اطلاعات(پشتیبان گیری)
23-2) بازیابی اطلاعات(برگردان پشتیبان)
24-2) بازسازی بانکهای اطلاعاتی برنامه
25-2) حذف اطلاعات برنامه
26-2) عملکرد کاربران برنامه
27-2) ورود به سیستم
28-2) خروج از سیستم
29-2) خروج از برنامه

3- امکانات اضافی نرم افزار حسابداری انبارداری فارسیکام
1-3) فاکتور تعمیرات
2-3) عملیات فاکتور تعمیرات
3-3) گارانتی(ضمانتنامه)
4-3) عملیات گارانتی
5-3) فرم نصب و راه اندازی
6-3) عملیات نصب و راه اندازی
7-3) قرار داد پشتیبانی
8-3) عملیات قرارداد پشتیبانی
9-3) عملیات حواله انبار
10-3) دفترچه تلفن
11-3) ماشین حساب

4- گزارشات نرم افزار حسابداری انبارداری فارسیکام
1-4) گردش حساب مشتریان
1-1-4) گردش حساب مشتریان بستانکار
2-1-4) گردش حساب مشتریان بدهکار
3-1-4) گردش حساب مشتریان بیحساب
2-4) گردش حساب ویزیتور ها
3-4) گردش عملیات بانکها
4-4) گردش عملیات صندوق
5-4) گردش حساب هزینه ها
6-4) گردش حساب برداشت ها
7-4) گردش حساب درآمد ها
8-4) گردش خدمات طی دوره
9-4) گردش کالا طی دوره
10-4) سود و زیان مربوط به کالا
11-4) وضعیت انبار خاص
12-4) اضافات و کسورات فاکتورها
13-4) گزارش ورودی/خروجی انبار
14-4) ترازنامه
15-4) عملکرد سود و زیان