نرم افزار حسابداری

من حساب قرض الحسنه خود را تحت عنوان بانک تعریف کرده ام ولی برای برداشت پول از آن حتما باید یک چک سوری وارد کنم که به نظر من جالب نیست٬آیا راه دیگری برای برداشت پول از حساب قرض الحسنه وجود دارد؟

بلی٬ شما می توانید بجای استفاده از چک از طریق منوی عملیات و زیرمنوی عملیات انتقال حساب هر مبلغی را هر چند باری که می خواهید از حسابتان به یک طرف دیگر(بانک یا مشتری یا ...)انتقال دهید.