نرم افزار حسابداری

من نسخه معمولی نرم افزار را استفاده می کنم ٬ اگر بخواهم آن را به نسخه پیشرفته تبدیل کنم آیا همان اطلاعات قبلی قابل استفاده می باشد؟

بلی ٬ نرم افزار بگونه ای طراحی شده است که شما بدون هیچگونه تغییرات و عملیات اضافی بتوانید فقط با نصب نسخه پیشرفته نرم افزار و مشخص کردن مسیر بانک اطلاعات قبلی از اطلاعات خود بصورت کامل استفاده کنید.