نرم افزار حسابداری

آیا شماره تلفنهایی که در تعریف مشتری وارد می کنم در دفتر تلفن هم ثبت می شود؟

بلی٬ کلیه شماره تلفنهایی که برای مشتریان در هنگام تعریف مشتری وارد می شود بصورت اتومات در دفتر تلفن هم ثبت می شود و براحتی می توانید از طریق دفتر تلفن به آنها دسترسی داشته باشید.