نرم افزار حسابداری

آیا برای دریافت نسخه های جدید نرم افزار باید و جهی پرداخت شود؟

خیر٬ نسخه های جدید نرم افزار بصورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد و می توانید آن را از اینترنت دریافت کنید.