نرم افزار حسابداری

آیا در این نرم افزار می توان برای گروهی از مشتریان تخفیف خاصی در نظر گرفت؟

بلی ٬ برای گروهی از مشتریان یا گروهی از کالاها یا ترکیب آنها می توان تخفیفات خاص تعریف کرد.