نرم افزار حسابداری

درنظر گرفتن قیمت خاص برای گروهی از مشتریان(چند قیمتی)

با این امکان می توان برای گروهی از مشتریان (مثلا همکاران) قیمت خاصی برای گروهی از کالاها یا یک کالای خاصی تعیین کرد