نرم افزار حسابداری

منظور از نسیه دریافت و نسیه پرداخت چیست؟

نسیه دریافت زمانی استفاده می شود که مثلا از شخصی مبلغی را بستانکارید ولی شخص آن را به شما پرداخت نمی کند (بعنوان تخفیف یا...)و برای شما نیز معلوم شده است که این وجه را دریافت نمی کنید٬ بنابراین می توانید برای درست کردن حسابهای خود یک نسیه دریافت به همان مبلغ از حساب طرف صادر کنید.

با این کار طرف حساب دیگر به شما بدهکار نخواهد بود و همچنین چیزی به مبلغ صندوقتان هم اضافه نخواهد شد چراکه هیچ وجهی اصلا دریافت نکرده اید.

پیش پرداخت هم بر عکس پیش دریافت عمل می کند.