نرم افزار حسابداری

آیا امکان محاسبه راس گیری چک در نرم افزار حسابداری فارسیکام وجود دارد؟

بلی٬ این امکان در نرم افزار وجود دارد