نرم افزار حسابداری

امکان راس گیری چکها

فقط کافی است تاریخ ثبت و تاریخ سررسید چک را وارد نمایید تا تعداد روزهای آن و جمع مبالغ چکها را گزارش دهد