نرم افزار حسابداری

تعیین سقف اعتبار برای هر مشتری

با این امکان مدیر سیستم می تواند برای هر مشتری سقف اعتبار خاصی تعیین کند که در صورت فروش بیش از این حد توسط کاربر(فروشنده)فاکتور جاری ثبت نخواهد شد.