نرم افزار حسابداری

خروجی Excel برای لیستها

امکان گرفتن خروجی با فرمت Excel برای لیست مشتریان و کالا نیز فراهم شده است