نرم افزار حسابداری

نمودارهای متفاوت خرید و فروش

معمولا نمودارها بیش از گزارشات متنی برای گزارشگیری های کلی کاربرد دارند.به همین علت در نرم افزار حسابداری دوبل فارسیکام در قسمت گزارشات > "خرید فروش" > "ریز خرید و فروش"  دکمه ای با عنوان نمودار اضافه شده است که بر اساس محدوده گزارش انتخاب شده نمودار آن را نیز برای تصمیم گیریهای دقیقتر و بهتر مدیریت نمایش می دهد.